Målgruppsanalys – Så lär du känna din målgrupp

För att lyckas bra med marknadsföringen så krävs det att du känner din målgrupp, att du vet vad som tilltalar dem och får dem att reagera och agera enligt önskemål. Men hur lär du då känna din målgrupp? Svaret är målgruppsanalys, och helst som en del i det löpande analysarbetet. Ett vanligt misstag är att man försöker nå och bearbeta en alldeles för bred målgrupp med samma material. Detta är ofta ett resultat av begränsade budgetar, det är dyrt att bearbeta en stor målgrupp. Men med hjälp av en målgruppsanalys kan du lära känna din målgrupp och få förståelse för hur du bör kommunicera med den. Även om det inte finns budget för en uppsjö av skräddarsytt material i din marknadsföring så går det att med små medel anpassa kommunikationen för målgruppen vilket gör din marknadsföring mer träffsäker och effektiv.

Målgruppsanalys steg för steg

Beroende av vilken produkt/tjänst ett företag tillhandahåller så kan målgruppens storlek variera rejält. Vi brukar definiera målgruppen som ”Alla som kan vara intresserade av företagets produkt/tjänst” vilket kan resultera i att man anser att nästintill hela befolkningen kan klassas som ens målgrupp. En så pass bred målgrupp kommer troligtvis inte att reagera likadant på er marknadsföring. Så för att anpassa ert material för målgruppen behöver vi skapa mindre målgrupper inom den stora gruppen. Men först, kom till klarhet med varför ni ska göra detta arbete. Genom att ha ett tydligt syfte och mål blir det enklare att genomföra analysarbetet.

Steg 1 – Skapa grupper inom målgruppen

Vilka grupper går att hitta inom den breda målgruppen? Försök att hitta samband och likheter hos mindre grupper. Här är det även bra att tänka igenom vilka mindre grupper inom den stora man främst vill kommunicera med. Finns det någon grupp som är mer konverteringsbenägen än en annan?

För att definiera de mindre grupperna kan man ta hjälp av lite olika frågeställningar, nedan följer några exempel på frågor man kan resonera kring:

  • Vem köper produkten/tjänsten idag?
  • Varför och hur ofta köper man produkten?
  • Hur skapas vetskap/intresse för produkten/tjänsten?
  • Finns det några som påverkar köpbeslutet?
  • Vilket innehåll engagerar gruppen?

Steg 2 – Ta reda på allt du kan om grupperna

Vi kan ofta mer om våra målgrupper än vad vi tror. Det är bäst att börja med att skriva ner allt vi vet om våra målgrupper för att sedan se var vi saknar information.

Några verktyg och metoder vi kan använda i analysarbetet för att ta reda på information om våra målgrupper är t.ex. Google Analytics, sociala mediers egna analysverktyg, enkätundersökningar, fokusgrupper, intervjuer, statistik från exempelvis Svenskarna och internet samt Statistiska centralbyrån.

När det kommer till enkätundersökningar, intervjuer och fokusgrupper så är det viktigt med ordentligt förarbete. Se till att ha ett genomarbetat frågebatteri på plats innan ni tar kontakt. Se till att ställa öppna frågor och tänk igenom så att frågorna i så stor utsträckning som möjligt kommer ge svar på de frågeställningarna ni har och de luckor i informationen som ni behöver täcka.

Ett annat bra användningsområde för fokusgrupper är att testa olika typer av marknadsföringsmaterial som ni planerar att använda. Ett ypperligt tillfälle att få input om vilka tankar och reaktioner materialet väcker hos er målgrupp.

Steg 3 – Sammanställ resultatet

Vid det här laget har ni förhoppningsvis väldigt mycket information om era målgrupper. Så nu gäller det att sammanställa resultatet. Tänk på att göra sammanställningarna strukturerade och tydliga så att alla som ska ta del av informationen enkelt kan förstå bland annat följande:

  1. Vilka målgrupper ni har
  2. Hur målgrupperna skiljer sig åt
  3. Var målgrupperna finns
  4. Hur målgrupperna är prioriterade
  5. Vilket material som ska användas för de olika målgrupperna, tonalitet och formspråk.

När resultatet är sammanställt och alla tagit del av det är det dags att implementera sina justeringar. Förutsättningarna för att arbeta med målgruppsanpassat innehåll är såklart olika i olika kanaler. Men ett tips är att börja arbeta målgruppsanpassat i era sociala medier, där förutsättningarna är bra och kostnaderna för att ta fram material inte är allt för stora.

Steg 4 – Uppföljning

Som allt annat arbete så behöver även detta följas upp, utvärderas och optimeras. Efter en avslutad kampanj är det ett ypperligt tillfälle att se över hur materialet och budskapen ni använt har presterat. Tog era målgrupper emot materialet på det sättet som ni hade tänkt? Var det någon målgrupp där resultatet överraskade och vad kan i så fall anledningen vara till detta? Återkoppla till syftet och målet med att ni genomförde analysen från första början, hur presterade kampanjen efter målgruppsanalysen sett till tidigare kampanjer? Det är också intressant att jämföra hur målgrupperna reagerade på kampanjen med hur fokusgrupperna reagerade, för att få insikt i hur väl fokusgruppen stämmer överens med målgruppen.

Efter uppföljningen är det inte alls ovanligt att man får nya insikter om sina målgrupper och att man behöver justera sammanställningen över målgrupperna. Precis som vi, så är även våra målgrupper i ständig utveckling och just online så sker utveckling och förändring av beteende i snabb takt. Så en sammanställning över ens målgrupper bör ses som ett levande dokument som man löpande arbetar med.

Vill du läsa mer om målgrupper? Läs gärna ”Målgrupp eller Personas, vad är skillnaden?

Är du eller ditt företag intresserade av en målgruppsanalys? Vi hjälper gärna till, så tveka inte att höra av dig till mig eller mina kollegor!

Anna Bertilsson
Head of Owned Media

Vill du ha en gratis guide i
tracking med GTM?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en guide med våra bästa tips. 

Nyhet! Webinars

Läs mer och boka kommande tillfällen!

BEST BLOG 2020

Blog of the year - Anegy.se. Young Marketing Professional of the year, Sabine Ljunggren.